• LOGIN
  • ไม่มีสินค้าในตะกร้า

[การให้คำปรึกษาทางโภชนาการภายในระยะเวลา 15 นาที]

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เข้าใจการประยุกต์ใช้หลักการประเมินภาวะโภชนาการ และทฤษฎีการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดในการปฏิบัติงานจริง
 • สามารถให้คำปรึกษาทางโภชนาการอย่างเฉพาะเจาะจงกับคนไข้แต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • 229.00 ฿ 159.00 ฿
 • UNLIMITED ACCESS
 • Course Certificate
5 STUDENTS ENROLLED
 • Profile photo of กฤษณะ อำนวยสุข
 • Profile photo of ละออง
 • Profile photo of Phonnutcha
 • Profile photo of นางสาวปิยฉัตร มาซา
 • Profile photo of She

Advanced Course Search Widget

Copyright © 2016. She Academy.

Setup Menus in Admin Panel

X