• LOGIN
  • ไม่มีสินค้าในตะกร้า

[การตรวจร่างกายทางโภชนาการ] 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายถึงเหตุผลและความสำคัญของการตรวจร่างกายทางโภชนาการ ในการปฏิบัติงานทางคลินิกของนักกำหนดอาหารได้

2) มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายวิธีการตรวจร่างกายทางโภชนาการ โดยมุ่งเน้นไปที่กล้ามเนื้อ ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ และสมดุลน้ำภายในร่างกาย

3) สามารถปฏิบัติการตรวจร่างกายทางโภชนาการได้ในสถานการณ์จริง

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • 299.00 ฿ 225.00 ฿
 • UNLIMITED ACCESS
 • Course Certificate
24 STUDENTS ENROLLED
 • Profile photo of นางกนกวลี
 • Profile photo of p.sureerat.rat@gmail.com
 • Profile photo of Phonnutcha
 • Profile photo of นางสาวปิยฉัตร มาซา
 • Profile photo of She

Advanced Course Search Widget

Copyright © 2016. She Academy.

Setup Menus in Admin Panel

X