• LOGIN
  • ไม่มีสินค้าในตะกร้า

[การให้คำปรึกษาทางโภชนาการในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง] 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1) เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการดูแลทางโภชนาการในโรคไตเรื้อรังได้
2) เข้าใจและสามารถอธิบายหลักการของโภชนาการเพื่อชะลอความเสื่อมของไต และเพื่อลดผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตเรื้อรังได้
3) สามารถประยุกต์ใช้หลักการต่าง ๆ ในการวางแผนการดูแลทางโภชนบำบัด และให้คำปรึกษาทางโภชนาการแก่คนไข้โรคไตเรื้อรังรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินผลอย่างเหมาะสม

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
 • 299.00 ฿ 225.00 ฿
 • UNLIMITED ACCESS
 • Course Certificate
53 STUDENTS ENROLLED
 • Profile photo of อัญ
 • Profile photo of Ananya
 • Profile photo of นางกนกวลี
 • Profile photo of Sopaporn
 • Profile photo of Boom'zz
 • Profile photo of smithzabank21@gmail.com
 • Profile photo of ปัญจพร
 • Profile photo of Noo'Bell
 • Profile photo of JIrawan
 • Profile photo of Kamonthip

Advanced Course Search Widget

Copyright © 2016. She Academy.

Setup Menus in Admin Panel

X